Přehled činností a služeb

Na základě odborných znalostí a dlouholetých zkušeností můžeme investorům nabídnout služby v oblasti architektury a stavebnictví počínaje přípravou investičního záměru až po kolaudaci stavby v rozsahu:

 • projednání investičního záměru výstavby s územně plánovacími orgány a ostatními veřejnoprávními orgány, zabezpečení vstupních podkladů

 • upřesnění stavebního programu, zpracování studií, finančních a časových rozvah výstavby

 • zaměření stávajících stavů, zabezpečení potřebných rozborů a průzkumů

 • zpracování odborných posudků a stanovisek

 • zpracování architektonických studií

 • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění potřebných dokladů a zabezpečení vydání územního rozhodnutí

 • zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění potřebných dokladů a zabezpečení vydání stavebního povolení

 • zpracování projektu pro realizaci stavby

 • výkon autorského dozoru v průběhu stavby

 • zpracování časových plánů za účelem koordinace prací a dodávek

 • spolupráce při vyhodnocení soutěže na dodavatele stavby a uzavření smluv s vybranými dodavateli

 • provádění technického dozoru v průběhu výstavby

 • zabezpečení kolaudace stavby